Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

Versterken van innovatie

Nederland gaat voor een moderne en renderende agrosector in 2020 die schoon en effectief produceert en die in balans is met mens en omgeving. Nederland stimuleert innovatie met een samenhangend pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat onderzoek en kennis beter worden benut voor de praktijk.
Naast steun voor de meest innovatieve ondernemers (koplopers) en pilotprojecten, is het van belang dat de innovaties en kennis terecht komen bij de grote groep ondernemers die openstaan voor vernieuwing om hun bedrijf beter en duurzamer te maken (volgers). De kennisoverdracht van de koplopers naar de volgers kan met name via trainingen, demonstratieprojecten etc. plaatsvinden. In samenwerkingsverbanden wordt in de eerdere fase van het innovatieproces onderzoek en kennis (ook internationaal) benut om gezamenlijk problemen op te lossen die door de sector zelf naar voren zijn gebracht.

Marktintroductie voor risicovolle innovaties

Aanvullend hierop komt er een garantstelling voor de marktintroductie voor risicovolle innovaties (GMI) voor de tuinbouw en andere sectoren. Het op de markt brengen van nieuwe producten en productiesystemen gaat gepaard met aanzienlijke ondernemersrisico’s en wordt belemmerd door extra voorwaarden aan de financiering vanwege het risicovolle karakter (afzetmarkt en hoge kostprijs). Met de GMI wordt de drempel verlaagd zodat risicovolle innovaties die maatschappelijk gewenst zijn, op de markt kunnen komen. De eerste rondeelstal is een voorbeeld van dit soort risicovolle innovaties.

Investeringen in landbouwstructuur

Daarnaast worden investeringen in landbouwstructuur (maatregel 17c) gesteund. Het betreft investeringen die zijn gericht op de verbetering van de verkaveling en de toegankelijkheid van landbouwbedrijven, de verbetering van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding en/of verplaatsing van landbouwbedrijven (o.a. landinrichting).

Brede weersverzekering

Tot slot is er een premiesubsidie voor de brede weersverzekering, deze dekt economische verliezen in open teelten die worden veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.
Het doel van deze maatregel is om de deelname aan brede weersverzekeringen te stimuleren.