Verbetering van waterkwaliteit

De landbouw heeft ook invloed op de chemische en ecologische waterkwaliteit. De Nitraatrichtlijn is gericht op het voorkomen en verminderen van waterverontreiniging door voedingsstoffen (o.a mest) uit agrarische bronnen. Zo treedt verbetering van waterkwaliteit op.

Verbetering van waterkwaliteit: Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water beoogt om uiterlijk in 2027 een goede ecologische toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken. De kwaliteit van het water wordt verbeterd door het herstel van de natuurlijke vorm en stromingspatronen van de wateren en door het uitspoelen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Daarnaast is het van belang efficiƫnt om te gaan met onze hulpbronnen, waaronder (de beschikbaarheid van schoon) water.