POP3 subsidie maatregelen

POP3 subsidie maatregelen worden per provincie opengesteld. Het is eerst van belang om te weten in welke POP3 subsidie maatregel je idee of projectvoorstel het beste past. Lees hieronder welke POP3 subsidie maatregelen er zijn:

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers.

De activiteiten hebben als doel het informeren over innovaties en modernisering, en de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere van de volgende thema’s:

Het is nodig om voorlichting en andere kennisoverdrachtacties te ondersteunen omdat reeds ontwikkelde (veelal technische) innovaties vaak moeilijk voorbij de eindfase van de innovatiecyclus komen. Zonder deze maatregel blijft grootschalige toepassing van noodzakelijke innovaties uit of wordt deze vertraagd. Dit geldt in het bijzonder wanneer de toepassing van een innovatie niet vanzelfsprekend zelfstandig door het bedrijfsleven en de markt worden opgepakt. Daarnaast dient de maatregel bij te dragen aan kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk. Enerzijds voor toepassing van nieuwe wetenschappelijke kennis in de praktijk en anderzijds voor onderzoek dat gestuurd wordt door vragen vanuit de praktijk.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; voor de bredere uitrol van innovaties.

Deze maatregel bestaat uit een vijftal submaatregelen. Deze maatregelen dragen bij het versterken van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en het concurrentievermogen van de landbouw en het bevorderd het gebruik van innovatieve landbouwtechnologieën. Er wordt een link gelegd met duurzaamheid en innovatie door in te spelen op onderwerpen als milieu, klimaat, water, bodembeheer, energie, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit en landschap.

  1. fysieke investeringen nodig voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van innovaties en voor de brede uitrol van innovaties;
  2. fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  3. investeringen in infrastructuur d. niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS (Programmatische Aanpak Stikstof); en
  4. niet-productieve investeringen voor water.

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers

Gedeputeerde Staten een lijst op van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Deze lijst bevat geen investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op de verbetering van de rentabiliteit van een landbouwbedrijf.

Een jonge landbouwer is een persoon die bij het indienen van de aanvraag om subsidie niet ouder is dan 40 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwonderneming beschikt.

Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Deze POP3 subsidie is bedoeld de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven; of de verplaatsing van landbouwondernemingen gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur.

Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe of indirecte link met de landbouw.

Niet-productieve investeringen water

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een directe of indirecte link met de landbouw.

Onder „niet-productieve investeringen” worden investeringen verstaan die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben.

Samenwerking

Deze maatregel richt zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van koplopers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Deze maatregel is op samenwerkingsvormen en bestaat uit de volgende submaatregelen:

  • samenwerking met betrekking tot proefprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen en technieken in de landbouw- en de voedingsmiddelensector en
  • de oprichting en werking van operationele groepen in het kader van het EIP voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw.

Samenwerking voor innovaties

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband, gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie; of de uitvoering van een innovatieproject.

De activiteiten zijn gericht op gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de thema’s.

Samenwerking in het kader van het EIP

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep.

Nu je weet welke POP3 subsidie maatregelen er zijn is het van belang om te weten wanneer de regeling opengaat. Kijk in de kennisbank om te bekijken of in jouw provincie de gewenste maatregel open gaat.