POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020)

Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

In samenwerking met de provincies, is onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken het programma POP3 opgesteld. Het programma richt zich op vijf thema’s.

1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
2. Jonge boeren;
3. Natuur en landschap;
4. Verbetering van waterkwaliteit;
5. LEADER

De thema’s gaan over de volgende onderwerpen:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • Aan klimaatmitigatie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie, door omschakeling op hernieuwbare energie en productie van hernieuwbare energie;
  • klimaat adaptatie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting;
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier; of
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Europese POP3 subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 gepresenteerd. In dit voorstel is ernaar gestreefd het GLB eenvoudiger te maken en in lijn te brengen met de doelen en prioriteiten van de EU 2020-Strategie. De EU 2020-Strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie om te werken aan een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid in 2020.

Het voorstel is om de twee pijlers uit het huidige GLB te handhaven.
De 1e pijler omvat het Europeese landbouwgarantiefonds (Elgf) voor de directe steunbetalingen aan agrariërs en marktmaatregelen.
De 2e pijler omvat het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en is dus gericht op plattelandsontwikkeling.

Lees meer over welke POP3 subsidie maatregelen er zijn.