Natuur en landschap

Het agrarisch natuurbeheer vormt als agromilieu en -klimaatmaatregel een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt collectief agrarisch natuurbeheer mogelijk gemaakt in het komende nationale plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft ook raakvlakken met de ‘vergroening’ binnen de eerste pijler van het GLB.

Agrarisch Natuurbeheer

Op 1 januari 2016 start in heel Nederland het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer. Dit stelsel is bedoeld voor agrariërs die zich sterk maken voor akker- of weidevogels of het beheer van houtsingels op hun percelen

Hoe het agrarisch natuurbeheer vervolgens exact wordt ingevuld, is aan collectieven. Zij sluiten contracten af met de agrariërs die weide-, akkervogel- of landschapsbeheer op hun grond willen uitvoeren.