LEADER subsidie

De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland en aan duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector moet zich inzetten voor maatschappelijk draagvlak en moet invulling geven aan haar “license to produce” bijvoorbeeld door de relatie stad-platteland en boer-burger te verstevigen. Hiervoor is LEADER subsidie beschikbaar.

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

LEADER, wat kortweg neerkomt op “samenwerking voor plattelandsontwikkeling”, kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Projecten in dit programma komen namelijk ten goede aan:
-de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op het platteland;
-de innovaties op agrarische bedrijven;
-de leefomgeving van de agrarische sector;
– jonge boeren en hun gezinnen;
-of aan krimpgebieden waar alle actoren samen moeten werken aan een sociaal en economisch vitaal platteland;

LEADER gebieden

De volgende gebieden zijn als LEADER gebied aangewezen:

Tietjerksteradeel
16. Zeeland: Zeeuws-Vlaanderen
17. Noord-Brabant: Grenscorridor N69; Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel en Veldhoven