Subsidie voor verbetering waterkwaliteit agrarische gebieden Zuid-Holland

Van 20 juni tot en met 31 augustus kunnen landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. Enkel projecten van 110.000 euro of meer komen voor subsidie in aanmerking. Daarbij mogen ze ook niet leiden tot een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf. Deze provinciale regeling staat alleen open voor aanvragers uit Zuid-Holland. Noord-Holland biedt later dit jaar een vergelijkbare subsidiemogelijkheid.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager te voldoen aan enkele minimale eisen. Zo dient er sprake te zijn van een bovenwettelijke activiteit – een activiteit die iemand op basis van wet- en regelgeving zonder meer zou moeten doen, valt daar dus niet onder. Daarnaast wordt elke aanvraag beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat.

Subsidiabele activiteiten
Subsidie worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die leiden tot een verbeterde waterkwaliteit. Op voorhand zijn de maatregelen die daaraan bijdragen niet gelimiteerd. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt dat het verschillende activiteiten kan betreffen zoals:
• perceel- of erfinrichtingsmaatregelen die emissie van verontreiniging richting oppervlaktewater of grondwater verminderen, afspoeling tegengaan, ongezuiverde lozingen voorkomen;
• het zuiveren van drainagewater;
• de aanleg van mest- en spuitvrije bufferstroken langs watergangen;
• de aanleg van infiltratiegreppels;
• de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
• de aanleg van helofytenfilters;
• het plaatsen of verwijderen van stuwen;
• vernatting van gronden.
Aannemelijk moet worden gemaakt dat de betreffende maatregel op de projectlocatie een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit. Bij deze subsidie hoeft de aanvrager geen eigen middelen in te brengen. De helft van de financiering komt uit Europese middelen en de andere helft uit middelen die de waterschappen ter beschikking stellen.

Zie voor meer informatie de site van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.