Samenwerking voor plattelandsontwikkeling

Vanaf 17 mei kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen voor projecten in de Provincie Groningen (regio Oost Groningen) en Drenthe (regio Zuidoost en regio Zuidwest) onder de maatregel LEADER van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De openstelling voor de provincie Fryslân op deze maatregel volgt later dit jaar.

LEADER is gericht op samenwerking in de regio, met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. De afkorting Leader staat voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, en betekent vrij vertaald “Samenwerking voor plattelandsontwikkeling”. Deze omschrijving geeft weer wat de Europese Unie met Leader voor ogen staat; een subsidieprogramma dat de bewoners inspireert om hun leefomgeving te helpen ontwikkelen.

De Leaderaanpak is bijzonder, omdat deze uitgaat van de kracht van de regio. Het blijkt dat veel waardevolle ideeën door allerlei oorzaken niet gerealiseerd worden. Leader kan hier in helpen, niet enkel door ondersteuning in de vorm van subsidie, maar ook door mee te denken en initiatiefnemers te adviseren.

License to produce

De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector moet zich inzetten voor maatschappelijk draagvlak en daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen. Per regio zijn er Leader Ontwikkelingsstrategieën (LOS) opgesteld en is het kader geschetst waarbinnen de doelen voor de LEADER-periode zijn gedefinieerd.

Samen kom je verder

Dat een LEADER-subsidie een stimulerende werking heeft, wordt bevestigd door Kees Goense van Drents Goed Streekproducten: ‘In de periode dat wij subsidie hebben ontvangen, hebben wij met Drents Goed Streekproducten kunnen bouwen aan een goed fundament, zodat we na de subsidieperiode de vereniging goed draaiende hebben kunnen houden als zijnde een winstgevende organisatie, alleen kun je sneller, samen kom je verder!’

LEADER is een onderdeel van POP3, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het programma stimuleert het versterken van het platteland in Nederland. In de periode 2014-2020 is er voor het POP3-programma in Noord-Nederland € 250 miljoen subsidie beschikbaar.

Voor wie?

LEADER-subsidie wordt verstrekt aan publieke en private rechtspersonen. Afhankelijk van waar het project wordt uitgevoerd en het onderwerp waar het project betrekking op heeft, is er een subsidie mogelijk van 40%, 60% of 75% van de totale subsidiabele kosten.

Bron: SNN

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.