Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

fysieke investeringen voor innovatie landbouw

In de periode van 20 februari tot en met 31 maart 2017 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. De subsidies kunnen onder meer betrekking hebben op nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatadaptatie, dierenwelzijn en –gezondheid en biodiversiteit. Het is de eerste keer dat deze maatregel in Flevoland wordt opengesteld.

De regeling

Het totale subsidiebedrag dat in deze openstellingsperiode beschikbaar wordt gesteld is maximaal 1.000.000 euro. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, de overige 60% moet de indiener uit eigen middelen bijdragen. Wanneer na de beoordeling van een aanvraag de berekende subsidie lager is dan
25.000 euro wordt geen subsidie verleend. Per aanvraag kan maximaal 100.000 euro aan subsidie worden verstrekt.

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de activiteit betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaatadaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidieverstrekking:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde activa;
 • kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • de kosten van haalbaarheidsstudies;
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • personeelskosten.

Subsidie aanvragen

De openstellingsperiode loopt van 20 februari tot en met 31 maart 2017. Tijdens deze periode kunnen aanvragen worden ingediend. De formulieren die u nodig heeft bij het aanvragen van de subsidie vindt u tijdens de openstellingsperiode op deze webpagina.
U kunt de voorwaarden voor de investeringssubsidie en een overzicht van de subsidiabele investeringen vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de link daar naartoe wordt vanaf 20 februari op deze pagina beschikbaar gesteld. Met deze link kunt u vanaf 20 februari ook de subsidieaanvraag doen.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop van deze periode worden de aanvragen aan de hand van vooraf gestelde criteria beoordeeld. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting medio het derde kwartaal van 2017.

Europees programma

De regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ is onderdeel van het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag is afkomstig uit Europese middelen, de andere helft wordt door provincie Flevoland zelf beschikbaar gesteld. Deze regeling zal in de periode tot 2020 nog vaker worden opengesteld. Bekijk de POP3-kalender om op de hoogte te blijven van de aanstaande openstellingen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.