Verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur Noord Brabant

De subsidieregeling stimuleert het verplaatsen van landbouwbedrijven ter verbetering van de landbouwstructuur in combinatie met de realisatie van nog niet gerealiseerde nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • planvorming voor de verplaatsing;
  • het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen;
  • investeringen in een nieuw gebouw of nieuwe voorzieningen op de nieuwe bedrijfslocatie;
  • investeringen om kavels behorend bij de nieuwe bedrijfslocatie beter bereikbaar te maken;
  • investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen van de nieuwe bedrijfslocatie.

Voor wie?

Landbouwbedrijven met landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.9.4 en 2.9.11 van de Subsidieregeling.

Een van de voorwaarden is dat er minimaal 10 ha nog te realiseren nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Een andere voorwaarde is dat de te verlaten bedrijfslocatie een passende bestemming krijgt.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de maximale subsidie 40% tot 100% van de subsidiabele projectkosten bedraagt.

Conform de Subsidieregeling POP3 Brabant bedraagt de maximale subsidie:

  • € 350.000, bij realisatie van 10 tot 15 ha NNB
  • € 400.000, bij realisatie van 15 tot 20 ha NNB
  • € 450.000, bij realisatie van 20 tot 25 ha NNB
  • € 500.000, bij realisatie van 25 ha of meer NNB

In artikel 2.9.5 van de Subsidieregeling vindt u een overzicht van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Projectselectie op basis van ligging in het Natuurnetwerk Brabant

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. De projectselectie van de onderhavige openstelling vindt plaats op basis van de ligging binnen het Natuurnetwerk Brabant. Punten worden toegekend voor het aantal ha te realiseren NNB, behorende bij de oorspronkelijke bedrijfslocatie. Hierbij gelden verschillende weging per type grond. Een hectare weegt maar bij één type, ook als er meerdere typeringen op de grond van toepassing zijn.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot beschikking?

Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze infographic ziet u welke stappen worden ondernomen voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Relatie met het Groenontwikkelfonds Brabant

Voor de omvorming van landbouwgrond binnen het Natuurnetwerk Brabant, kunt u gebruik maken van de (subsidie)mogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u terecht op de website

Type grond Weging per ha
agrarische gronden gelegen in Natura 2000- gebieden 1,75
agrarische gronden gelegen binnen het rijksdeel van het Natuurnetwerk Brabant 1,5
agrarische gronden gelegen binnen natte natuurparels die deel uitmaken van het provinciaal deel van het Natuurnetwerk Brabant 1,25
agrarische gronden gelegen binnen het overige provinciaal deel van het Natuurnetwerk Brabant 1

 

www. groenontwikkelfondsbrabant.nl

Projectplan en begroting

Voor het aanvragen van een subsidie dient u een projectplan en begroting in. U kunt gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.

Hoe dient u een projectaanvraag in? Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via  de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Handige documenten

POP3 Regelgeving

2014-2020

Documenten voor projectaanvraag

 

1 oktober 2018, 09.00 tot 14 januari 2019, 17.00