Verplaatsing landbouwbedrijven Noord-Holland

Aanvragers:

 1. landbouwers;
 2. grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
 3. pachters;
 4. stichtingen voor kavelruil;
 5. landbouworganisaties;
 6. waterschappen;
 7. gemeenten;
 8. natuur- en landschapsorganisaties.

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd.

In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Controleert u dus goed of u aan alle voorwaarden voldoet.    

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen. Het te verplaatsen bedrijf mag ook gelegen zijn in het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer.

Voorwaarden

 • In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 18 april 2017, vindt u alle relevante voorwaarden en subsidiabele kosten.
 • Subsidie voor activiteiten kan worden verstrekt voor procedurekosten van de bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken en/of investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.
 • De subsidie bedraagt voor de procedurekosten 100%. De investeringskosten zijn 40% subsidiabel.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30,- per m2 gesaneerd glas.
 • Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,-  en maximaal €1.000.000,-.
 • Voor deze regeling is € 9,3 mln (het subsidieplafond) beschikbaar.

Meer informatie

Aanvraag

Meer informatie over het subsidieproces treft u aan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de Uitvoeringsregeling en het openstellingsbesluit vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.

De regeling is open vanaf 25 februari 2019 en dienenuiterlijk op 2 mei 2019 om 17.00 uur.  Als RVO.nl uw aanvraag later ontvangt, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Indienen subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag alleen digitaal indienen.

Formulieren en meer informatie

Aanvragen