Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar. (Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe) Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in een toekomstbestendige landbouw.”

Voor wie

Alleen samenwerkingsvormen van tenminste twee partijen ontvangen steun, waarbij minimaal één landbouwer, of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt, projectpartner is.
Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 7.500.000 subsidie beschikbaar. Dit is onderverdeeld in vier verschillende activiteiten. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

Minimale Subsidie Maximale Subsidie
a. productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met behulp van nieuwe aardappelveredelingstechnieken €500.000 €5.000.000
b. ontwikkeling van een economisch rendabele keten voor teelt en afzet van lupine in de Veenkoloniën €250.000 €500.000
c. ontwikkeling van een economisch rendabele keten voor teelt en afzet van soja in de Veenkoloniën €250.000 €500.000
d. het verhogen van het rendement en het verminderen van opbrengstvariatie op het boerenbedrijf door ontwikkeling en toepassing van technieken op het gebied van precisielandbouw in de Veenkoloniën €500.000 €1.500.000

Er is 70% subsidie beschikbaar voor coördinatiekosten van samenwerking (zoals projectmanagement) en het verspreiden van de resultaten van de opgedane kennis. Voor overige subsidiabel gestelde kosten die betrekking hebben op productieve investeringen is 40% subsidie beschikbaar.

Dit betekent dat de minimale subsidiabele kosten die u voor een project moet maken, afhankelijk van de toegepaste subsidiepercentages, moeten liggen tussen € 714.286 en € 1.250.000 voor onderdeel a en d. Voor onderdeel b en c moeten de minimale kosten liggen tussen € 357.143 en € 625.000. Wat voor uw project exact van toepassing is wordt automatisch berekend als u de begroting invult.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

  • Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband;
  • De kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
  • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • De kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • De kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
  • Bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde eigen arbeid;

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020, update 2014: maximaal 6 punten
  • De slagingskans van de activiteit: maximaal 6 punten
  • De kosteneffectiviteit: maximaal 6 punten

Bij de weging op bovenstaande selectiecriteria dient uw project tenminste 10 punten te scoren. Is dit niet het geval, dan wordt uw project in elk geval geweigerd.

Welke documenten heeft u nodig

 

Aanvraag indienen

Openstelling nog niet bekend.