Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar. (Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe) Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in een toekomstbestendige landbouw.”

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

  • Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband;
  • De kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
  • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • De kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • De kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
  • Bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde eigen arbeid;

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020, update 2014: maximaal 6 punten
  • De slagingskans van de activiteit: maximaal 6 punten
  • De kosteneffectiviteit: maximaal 6 punten

Bij de weging op bovenstaande selectiecriteria dient uw project tenminste 10 punten te scoren. Is dit niet het geval, dan wordt uw project in elk geval geweigerd.

Aanvraag indienen

Openstelling  t/m 12 mei 2022