Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Drenthe

De subsidie heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn. Daarnaast kan de subsidie een bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelen. De doelstelling van de subsidie is om een positief effect op de kwaliteit van water en bodem te bereiken en om een robuuster watersysteem met minder wateroverlast en grotere beschikbaarheid van water te realiseren.

De maatregelen zijn gericht op vergroting van bewustwording, informatievoorziening en investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem met betrekking tot de KRW, klimaat- en/of nitraatdoelstellingen.

Het betreft projecten in het landelijk gebied van Drenthe, die bijdragen aan het DAW.

Meer informatie

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Glastuinbouw waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s
DAW-projecten beheergebied waterschap Vechtstromen
Reductie erfemissie beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Aanvragen

Aanvragen gaat via de website van de Provincie Drenthe.