Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Veenkoloniën Aardappelmoeheid

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers enkel voor zover deze betrekking hebben op:

  • het verspreiden en in de praktijk toepassen van bestaande kennis die leidt tot het optimaliseren voor de beheersing van virtuele AM-populaties;
  • de monitoring van AM-ontwikkelingen in percelen in combinatie met biologische bestrijding middels resistente rassen via een rassenkeuzetoets voor een landbouwonderneming met een veenkoloniaal bouwplan.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 500.000,–

Projecten moeten een bepaalde (financiële) omvang hebben om de administratieve kosten (per project) beheersbaar te houden. Vandaar dat een drempelbedrag is vastgesteld van € 350.000,– aan subsidie. Het doel is om zoveel mogelijk subsidiegeld te laten landen daar waar het hoort te landen. De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

  • Personeelskosten van bij de uitvoering van de activiteit betrokkenen, voor de uren die aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt
  • Kosten en reiskosten van procesbegeleiders en adviseurs
  • Materiaalkosten
  • Huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten
  • Kosten van drukwerk, mailings en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit
  • Bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde arbeid

Openstellingsbesluit

Lees meer informatie in het openstellingsbesluit.

Aanvraag indienen

Deze regeling is opengesteld van maandag 3 juni 2019 9.00 uur tot vrijdag 14 juni 2019 17:00 uur. Aanvragen kan via de site van RVO