Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Flevoland

In de periode van 29 oktober 2018 (09.00 uur) tot en met 11 januari 2019 (17.00 uur) kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van (groepen) ondernemers in de agrarische sector. Door middel van deze subsidieregeling wordt kennisoverdracht in de agrarische sector gestimuleerd. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector.

Subsidie voor kennisoverdracht

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers, waarbij kennisuitwisseling plaatsvind rond een specifiek onderwerp. In deze derde openstelling van de maatregel ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties‘ ligt de focus primair op kennisoverdracht met betrekking tot duurzaam bodem- en watergebruik en innovaties in de landbouw.
Het doel is om landbouwers bekend te maken met nieuwe kennis, innovaties en maatregelen in de landbouw, zodat zij deze gaan toepassen en zo bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Coaching van jonge landbouwers bij bedrijfsovernames, maar ook het opzetten en in stand houden van studiegroepen waarbij een groep van landbouwers onderling en met derden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen behoort tot de mogelijkheden van deze regeling. Ook demonstratieactiviteiten zoals het van elkaar leren door middel van ‘communities of practice’ en proeftuinen passen daarbij. Dergelijke demonstratieactiviteiten vinden meestal plaats op proefstations of agrarische bedrijven, maar elke willekeurige andere locatie waar nieuwe kennis dan wel praktijkkennis kan worden gedemonstreerd behoort tot de mogelijkheden.

Eisen aanvrager

Personen of instellingen die opleidingen of andere vormen van kennisoverdracht of voorlichting leveren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dat kunnen kennis- of onderwijsinstellingen zijn, maar ook (groepen van) agrariërs die elkaar opzoeken om van elkaar te leren, bijvoorbeeld door demonstraties van nieuwe systemen en methodieken, het leren in “proeftuinen” of ‘communities of practice’. Dergelijke leeromgevingen worden vaak geïnitieerd door zelfstandige professionals of het MKB en minder vanuit de grote opleidingsinstituten.

Hoogte van de subsidie

Om de openstelling aantrekkelijk te maken voor deze brede doelgroep is gekozen voor een relatief lage ondergrens van het uit te keren subsidiebedrag, nl. € 50.000. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt  80% van de subsidiabele kosten wat betekent dat de aanvrager een projectplan moet indienen met tenminste € 62.500 aan subsidiabele kosten. De 20% die niet via deze maatregel wordt vergoed moet de aanvrager uit eigen middelen bijdragen. Er is voor subsidieaanvragen binnen deze openstelling in totaal € 933.511,- beschikbaar.

Aanvragen indienen

Vanaf 29 oktober 2018, 09.00 uur tot en met 11 januari 2019, 17.00 uur kunnen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieaanvragen worden ingediend door degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren.

Europees programma POP3

De maatregel trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties is een van de 9 maatregelen uit het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€ 933.511) is afkomstig uit Europese middelen, de andere helft wordt door provincie Flevoland (€ 466.755) beschikbaar gesteld.

De regeling is naar verwachting opengesteld vanaf 29 oktober 2018, 09.00 uur tot en met 11 januari 2019, 17.00 uur.

Aanvragen