Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties Utrecht

De regeling  voor de POP3 maatregel ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ is gericht op op kennisoverdracht aan grote groepen van ondernemers in de agrosector, met als doel: toepassing van gevalideerde kennis en innovaties in de praktijk.
De activiteiten binnen het project kunnen bestaan uit trainingsprogramma’s of individuele coachingstrajecten van ondernemers, waarin tevens maatwerkadviezen worden geboden. Ook demonstratie activiteiten op het boerenerf behoren tot de mogelijkeid om invulling te geven aan kennisdeling. Een combinatie van deze activiteiten binnen één projectaanvraag behoort eveneens tot de mogelijkheden.
De focus bij deze openstelling ligt op het bevorderen van geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 786.000 bestaande uit € 393.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 393.000 uit Agenda Vitaal Platteland.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert. De aanvrager zal aantoonbaar over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel moeten beschikken om de activiteit uit te voeren waabij minimaal de aanvrager zelf of een medewerker bij de aanvrager in loondienst de kennisoverdrachtdiensten en voorlichtingsdiensten aan gaat bieden. Ook zal het personeel moeten beschikken over een afgeronde opleiding op ten minste MBO-niveau en drie jaar relevante werkervaring, waaronder relevante werkervaring binnen drie jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Binnen dezelfde termijn van 3 jaar zal de aanvrager moeten kunnen aantonen minimaal één relevante training of opleiding genoten te hebben.
Er wordt minimaal €75.000 en een maximum van €350.000 verstrekt. De subsidie bedraagt daarnaast 80% van de subsidiabele kosten voor de projectactiviteiten. Een deel van de kosten zal daarom door een private bijdrage bijeengebracht moeten worden. Bijvoorbeeld door de deelnemers zelf. Een begroting hiervoor, opgebouwd uit het aantal deelnemers en het tarief per deelnemer moet vooraf worden aangeleverd.

Aanpak

De openstellingsperiode loopt vanaf 17 mei en 13 augustus 2021

Uw aanvraag bestaat ten minste uit:
een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting;
een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
een overzicht van de bijdrage van deelnemers;
een projectplan waarin tenminste is opgenomen:
a. de doelstellingen van het project;
b. een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
c. de wijze van uitvoering van het project;
d. de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
e. de verwachte realisatietermijn van het project;
f. de verwachte resultaten van het project.
Curiculae Vitae van het personeel waarvan voorzien is dat zij de kennisoverdrachtsdiensten gaan leveren
U dient uw aanvraag in via het digitale loket van RVO. U maakt hierbij gebruik van een volledig ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen. Hiervoor dienen door de provincie Utrecht verstrekte vaste formats te worden gebruikt.
Uw aanvraag wordt door een externe adviescommissie beoordeeld aan de hand van 4 selectiecriteria (mate van effectiviteit, mate van innovativiteit, kosteneffectiviteit en haalbaarheid).
Uw aanvraag wordt binnen maximaal 22 weken afgehandeld na de sluitingsdatum. Het uiteindelijk besluit wordt door de provincie genomen op basis van het advies van de externe adviescommissie.
Via een persoonlijke omgeving op de website RVO.nl kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag vanaf 17 mei en 13 augustus 2021 indienen.

Aanvragen via de site van RVO