Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Friesland

 • Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers.
 • De activiteiten hebben als doel het informeren over innovaties en modernisering, en de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere van de volgende thema’s:
  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie; (a)
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen; (b)
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen; (c)
  • klimaatmitigatie; (d)
  • klimaatadaptatie; (e)
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier; (f)
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. (g)

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het ontwikkelen van economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het verduurzamen van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren op nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar een circulaire economie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het ondersteunen van de voedseltransitie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van precisielandbouw dat aansluit bij de overige doelstellingen

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers
 • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de provincie Fryslân
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 25.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 200.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen: vanaf 25 maart 2019 9.00 uur tot en met 10 mei 2019 17.00 uur via de site van RVO.