Trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten Noord Brabant

Kennisoverdracht Agrofood

Deze openstelling richt zich op een brede uitrol van nieuwe kennis bij agrarische ondernemers ten behoeve van de overgang van een enkel op kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde, integrale duurzaamheid en kringlooplandbouw centraal staan.

De kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers draagt bij aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen. De kennisoverdracht is gericht op onderdelen van de bedrijfsvoering waar al voldoende in de praktijk beproefde kennis en technologie voorhanden is, maar die ondernemers vaak nog onvoldoende kennen en vertrouwen om toe te passen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Het gaat om het verzorgen van trainingen, workshops of coaching aan een groep van landbouwondernemers of het uitvoeren van demonstratieactiviteiten, waarbij landbouwers kennis nemen van innovaties en de toepassing ervan.

 • Paragraaf 8 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
 • Totaal beschikbare subsidie: € 1.324.000
 • Subsidiepercentage = 80%
 • Min. subsidie = € 100.000. Max. subsidie = € 500.000
 • Max. projectduur = 3 jaar

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die de kennisoverdracht of voorlichting leveren, of een samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze open- stelling zijn opgenomen in artikel 2.8.3 van de Subsidie- regeling. Zo moet het project zich richten op minimaal vier van de onderstaande thema’s, waaronder in ieder geval de eerste twee thema’s:

 1. Verschuiving van de kostenreductie naar meerwaardestrategie
 2. Maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw ofwel die leiden tot meer gesloten kringlopen
 3. Beter beheer van productierisico’s
 4. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid
 5. Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit

Verder zijn eisen gesteld aan het personeel dat de kennisoverdracht gaat verzorgen. De eisen zijn:

 1. Afgeronde opleiding op ten minste HBO-niveau
 2. Ervaring met het trainen of coachen van groepen landbouwers
 3. Relevante werkervaring binnen drie jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie 80% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant bedraagt de minimale subsidie € 100.000 wat betekent dat de minimale subsidiabele projectkosten € 125.000 moeten bedragen.

De maximale subsidie bedraagt € 500.000.

Informatie over welke kosten wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen bij deze openstelling is opgenomen in artikel 2.8.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant.

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd. De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.8.9 van de Subsidieregeling.

Projectaanvraag en begroting

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag, projectplan, begroting en CV’s van het personeel dat de kennisoverdracht gaat verzorgen in, samen met enkele verplichte bijlagen. U kunt gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.

Hoe dient u een projectaanvraag in?

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via  de webportal van Stimulus Programmamanagement. Een handleiding voor de webportal vindt u op  de website van Stimulus onder documenten.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot beschikking?

Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze infographic ziet u welke stappen worden ondernomen voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Handige documenten

POP3 Regelgeving

Documenten voor projectaanvraag

De documenten zijn terug te vinden op de website van Stimulus.

Aanvragen

Aanvragen kan van 7 januari 2019, 09.00u tot 25 februari 2019, 17.00u via de website van Stimulus