Trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten water Noord Brabant

Kennisoverdracht waterkwaliteit

Kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers om hun bedrijfsvoering te moderniseren en toekomstbestendig te maken door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen. De kennisoverdracht is gericht op onderdelen van de bedrijfsvoering waar al voldoende in de praktijk beproefde kennis en technologie voorhanden is, maar die ondernemers vaak nog onvoldoende kennen en vertrouwen om toe te passen.

Wat is het budget?

  • 2,3 mln voor aanpak perceelsemissies
  • 700.000 voor aanpak erfemissies

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor het verzorgen van trainingen, workshops of coaching aan een groep van landbouwondernemers en/of voor de uitvoering van demonstratieactiviteiten, waarbij landbouwers kennis nemen van innovaties en de toepassing ervan.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (incl. samenwerkingsverbanden hiertussen) die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren. Inhuur van gekwalificeerde derden door de aanvrager is mogelijk onder de voorwaarde dat voor toekenning van de subsidie nog geen financiƫle verplichtingen zijn aangegaan.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten, specifiek van toepassing op deze openstelling, zijn opgenomen in artikel 2.1.3 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Een voorbeeld is de voorwaarde dat het project als doel heeft het informeren over innovaties of modernisering en de toepassing van de opgedane kennis te bevorderen gericht op in ieder geval de verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie. Ook worden voorwaarden gesteld aan opleidingsniveau en relevante werkervaring van het personeel dat de kennisoverdrachtsdiensten gaat aanbieden.

Aanvragen

Aanvragen kan van 11-12-2017 tot 26-02-2018 via de website van Stimulus