Subsidieregeling Samenwerken aan Bodem & Water 2018-2021 Noord-Holland

Aanleiding

In 2016 sloten de waterbeheerders van Noord-Holland – het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) – en de provincie Noord-Holland de Bestuursovereenkomst ‘POP3 niet-grondgebonden regelingen voor waterdoelen’. In deze overeenkomst is onder andere de afspraak vastgelegd dat AGV aanvullende financiering beschikbaar stelt voor de uitvoering van een laagdrempelige stimuleringsregeling voor de landbouw. Samen met de agrarische collectieven en LTO is een programma samenwerken bodem & water Noord-Holland opgesteld. Binnen dit programma is samen met alle genoemde partijen gewerkt aan de opzet van een landbouwportaal en een laagdrempelige subsidieregeling. Voor het beheergebied van AGV is deze subsidieregeling Bodem & Water AGV Noord-Holland daarvan de uitwerking.

Doel

Het doel van de subsidieregeling is:

a. het creëren van meer waterbewustzijn in de agrarische sector;

b. het verbeteren van water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit;

Voor wat betreft het verbeteren van de waterkwaliteit wordt met name gestreefd naar een afname van de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw en de bodem naar het water.

Werkwijze

Er is voor gekozen het subsidieproces te laten plaatsvinden via het Landbouwportaal.

Het Landbouwportaal is een online platform dat zich primair richt op de boeren en tuinders in de Provincie Noord Holland en daarnaast op medewerkers van bedrijven en organisaties uit de periferie van de landbouw (onder andere erfbetreders, adviseurs, accountants). Het Landbouwportaal heeft als doel agrarische bedrijven bewust te maken van het belang van voldoende en schoon water voor henzelf en anderen. Het portaal bevat informatie over de maatregelen die de agrarische bedrijven zelf kunnen treffen en is het medium waarlangs de subsidies op grond van de Subsidieregeling Bodem & Water AGV Noord-Holland kunnen worden aangevraagd.

Via het Landbouwportaal dient voor de meeste maatregelen te worden verzocht om toewijzing van een coach. De coaches zijn medewerkers van organisaties als LTO, voor de inzet waarvan subsidie is verstrekt door de provincie op grond van de subsidieregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017. De coaches bespreken met de bedrijven de mogelijkheden, helpen een keuze te maken bij het bepalen van de maatregelen waarvoor een subsidie zal worden aangevraagd en ondersteunen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Ook de indiening van de gereedmeldingsrapportages en de aanvraag tot vaststelling van de subsidie nadat alle maatregelen zijn getroffen, loopt via het Landbouwportaal.

Staatssteun

Voorafgaand aan de vaststelling van de subsidieregeling is onderzocht of de subsidieverlening past binnen de Europese regels omtrent staatssteun. Op grond van dit onderzoek is geconcludeerd dat subsidieverlening is toegestaan, mits daarbij voldaan wordt aan de Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014) en dat deze subsidieregeling binnen de mogelijkheden van de Landbouwvrijstellingsverordening valt.


https://www.landbouwportaalnoordholland.nl/