Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

De regeling heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de bijbehorende geografische kaart, financieel te ondersteunen door middel van een financiële vergoeding voor de verplichte voortoets.

Een voortoets is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hydrologisch en ecologisch adviesbureau dat bestaat uit een hydrologische en (in bepaalde gevallen ook) een ecologische analyse.

De nieuwe regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 januari 2016.

In aanmerking voor subsidie komen eigenaren of pachters van de percelen, die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

Subsidie kan worden verstrekt ter financiering van de verplichte voortoets, om te bepalen of een significant effect van de voorgenomen maatregel op aangewezen grondwaterafhankelijke habitattypen en/of subtypen in Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in het beheerplan van het desbetreffende Natura 2000-gebied, kan worden uitgesloten.

De hoogte van de subsidie bedraagt voor de hydrologische toets maximaal € 3000. Voor de hydrologische en ecologische toets bedraagt de maximale subsidie € 5000. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 50.000.

Aanvragen kunnen tot en met 30 december 2016 worden ingediend bij de provincie Drenthe en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer lezen