Subsidie verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland

Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor het verplaatsen van solitair gelegen glastuinbouwbedrijven naar een Glastuinbouwontwikkelingsgebied of naar een Regionaal cluster glastuinbouw. Deze subsidie is ook beschikbaar voor de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf binnen één van deze gebieden.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf indien sprake is van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen of de Bommelerwaard of een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst, of indien er sprake is van een glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt binnen de hiervoor genoemde gebieden.

Hoeveel subsidie is er?

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000 per aanvraag. De subsidie kan echter nooit hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters vermenigvuldigd met € 25.

In totaal is er  maximaal € 3.000.000 beschikbaar.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

Aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is aangewezen als nationaal betaalorgaan in het kader van POP3. Vanuit die rol controleert RVO of de, door de provincie Gelderland beoordeelde, aanvragen aan de relevante regelgeving voldoen. Ook de uitbetaling van POP3 subsidie vindt plaats door RVO.

Het betreft hier een tenderregeling, dit betekent dat de volgorde op de rangschikkingslijst wordt bepaald door de mate waarin uw aanvraag voldoet aan het tendercriterium. Kijk hiervoor in het openstellingsbesluit.

De tender is opengesteld vanaf 7 februari 2022.

Via de onderstaande link kunt u het format aanvraagformulier downloaden, dit format kunt u gebruiken om een concept aanvraag op te stellen. U kunt dit aanvraagformulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen:  de definitieve aanvraag dient u via het webportaal van RVO in te dienen.