Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij – Drenthe

Ontvang subsidie voor het uitvoeren van een innovatieproject dat bijdraagt aan een of meer van de vijf doelstellingen uit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij. Deze Ontwikkelagenda richt zich erop om de Drentse melkveehouderij via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen (CO2) door het sluiten van de kringlopen en toepassen van weidegang. Dit vanuit de overtuiging dat verduurzaming van de sector hét verdienmodel voor een toekomstgerichte landbouw is. Projecten die worden ingediend moeten aan de genoemde doelen vanuit de Ontwikkelagenda bijdragen en moeten melkveehouders ondersteunen in hun vervolgacties op de door hun opgestelde duurzaamheidsplannen.

Voor wie

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Er is minimaal één landbouwer actief binnen het samenwerkingsverband en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband
 • Kosten voor het verspreiden van resultaten van het project
 • Operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie

Wat zijn de voorwaarden?

 • De uitvoering van het project dient bij te dragen aan één of meer van de vier doelstellingen uit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij
 • Het project bevindt zich op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro
 • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in provincie Drenthe
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project
 • Aan het samenwerkingsverband neemt ten minste een landbouwer deel
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit SINNO Melkveehouderij Drenthe 2018

Aanvragen

Aanvragen kan t/m 14 december 2018 via het pop3 webportaal