Samenwerking voor innovaties in het kader van het EIP Friesland

Deze openstelling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep.

Projecten dienen aan te sluiten bij de uitgangspunten zoals beschreven in de AgroAgenda Noord Nederland en de daaraan verbonden uitwerkingsagenda’s.

Doel van de maatregel

Deze openstelling richt zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van koplopers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in business-concepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan de brede uitrol van de resultaten.

 • Het ontwikkelen van een economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld
 • De verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland
 • Het stimuleren van een de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem
 • Het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân
 • Het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân
 • Het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren op nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen.
 • Het vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar een circulaire economie
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie
 • Precisielandbouw

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan de deelnemers aan de Operationele Groep of de initiatiefnemer van de Operationele Groep in wording. Een Operationele Groep is een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van het EIP, de groep bestaat uit minimaal twee partijen, waarvan minimaal één landbouwer deel uitmaakt of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt. De groep richt zich op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties.

Voor welke activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor innovatieprojecten gericht op de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten voor zover deze betrekking hebben op een van de onderstaande vier thema’s:

 • verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland;
 • het ontwikkelen van een economisch verdienmodel waarmee natuurinclusiviteit blijvend kan worden ingevuld;
 • het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân;
 • het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân.

 

Hoogte van de subsidie

Er is in totaal € 1.500.000,- subsidie beschikbaar. € 1.200.000,00 voor grote projecten en € 300.000 voor kleine projecten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 200.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 65.000,-; voor grote innovatieprojecten is dat maximaal € 200.000,-..

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • a. kosten van het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan
 • b. coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband
 • c. de kosten voor het verspreiden van resultaten van het project
 • d. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • e. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • f. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • g. haalbaarheidsstudies
 • h. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • i. bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde eigen arbeid
 • j. personeelskosten
 • k. niet verrekenbare of niet-compensabele BTW
 • l. operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel a, b en j voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het
gezamenlijk formuleren van een projectplan.

De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel b, c en j voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel d tot en met l, voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel d tot en met l, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft.

Voorbereidingskosten (kosten gemaakt vóór indiening van de subsidieaanvraag) zijn niet subsidiabel.

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • Kosteneffectiviteit. Maximaal te behalen punten: 12.
  Kosteneffectiviteit wordt bepaald door de totaal aangevraagde subsidiabele kosten te relateren aan het effect op of de mate waarin de doelstelling(en) zoals beschreven in de openstelling worden behaald.
 • Kans op succes. Maximaal te behalen punten: 12.
  De “kans op succes” wordt gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen het innovatie-idee uit te werken.
 • Effectiviteit/impact van de activiteit. Maximaal te behalen punten: 8.
  Met effectiviteit van de activiteit wordt bedoeld de mate waarin wordt bijgedragen aan het doel van de openstelling (‘wat voegt dit project toe’).
 • Mate van innovativiteit. Maximaal te behalen punten: 8.
  Met innovativiteit kan hierbij gedoeld worden op het samenwerkingsproces als zodanig, op het onderwerp van de samenwerking of op beide.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uw project minimaal 22 punten te behalen. Het maximaal aantal te behalen punten is 40.

Welke documenten heeft u nodig

Openstellingsbesluit maatregel 8 Fryslân

Format projectplan

Format begroting

Verklaring onderneming niet in moeilijkheden

Sjabloon samenwerkingsovereenkomst

Wanneer een aanvraag indienen

5 Maart 2018 t/m 8 juni 2018 via het webportaal.