Samenwerking voor innovaties Groningen

De activiteiten binnen samenwerking voor innovaties Groningen zijn gericht op gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Doel van de maatregel

Deze openstelling richt zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van koplopers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in business-concepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan de brede uitrol van de resultaten.

Het innovatieproject moet bijdragen aan verduurzaming binnen één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent inde handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Openstellingsbesluit

Lees meer over deze openstelling in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 29 april 2019 9.00 uur tot en met 23 augustus 2019 17.00 uur uur via het POP3 webportaal