Samenwerking voor innovaties Brabant (testfaciliteit)

Met deze openstelling worden agrarische ondernemers gestimuleerd hun bedrijfsfaciliteiten open te stellen voor derden om innovaties te ontwikkelen en te testen. MKB ondernemers in de agrofoodsector hebben weinig mogelijkheden om hun nieuwe vindingen en ideeën te testen in een ‘real life’ omgeving. Daarnaast hebben zij niet altijd toegang tot specialistische kennis en partners. Dat zijn belemmeringen tussen innovatie en markt. Toch zijn er voldoende (agrarische) bedrijven in Noord-Brabant die eigen faciliteiten beschikbaar willen stellen voor anderen. Het opzetten of toegankelijk maken van deze faciliteiten vormt de brug tussen kennis en technologie, tussen het onderzoek enerzijds en de landbouwers en bedrijven, anderzijds. De testfaciliteit draagt hiermee bij aan de bevordering van de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw en innovatie en modernisering van de agrarische sector.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit door een samenwerkingsverband. Een testfaciliteit is een fysieke of niet-fysieke omgeving, bijvoorbeeld een stal, laboratorium of een machine, waar bedrijven hun nieuwe producten of diensten testen. Deze diensten of producten zijn in de ontwikkelfase en moeten op technologische innovatie of marktinnovatie worden getoetst. Testfaciliteiten bieden faciliteiten en kennis waardoor de nieuwe vindingen sneller op de markt kunnen worden gebracht. U kunt aan verschillende testen denken:

– het is mogelijk dat met behulp van een testfaciliteit nieuwe producten of technologieën aan een praktijktest worden onderworpen;

– ook kan een product bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld zieken of dieren, worden getest;

– onder marktinnovatie kunt u ook denken aan innovatie in business concepten.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.3.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Een voorbeeld is de voorwaarde dat de subsidie bedoeld is voor een samenwerkingsverband, opgericht voor het project, dat een testfaciliteit opzet of een bestaande testfaciliteit toegankelijk maakt. Daarbij moet het samenwerkingsverband uit tenminste twee partijen bestaan, waarvan één landbouwer of een organisatie die de landbouw vertegenwoordigt. Tevens moet de testfaciliteit beschikbaar zijn voor andere bedrijven of kennisinstellingen dan de aanvrager, moet de testfaciliteit in Noord-Brabant liggen, moet de openstelling ervan ten goede komen aan het platteland of de agrarische sector en moet de toegevoegde waarde van de testfaciliteit voor innovatie van de Brabantse agrofood in het projectplan worden aangetoond.