Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019

Ontvang subsidie voor innovaties in de landbouwsector. In een samenwerkingsverband voer je proefprojecten uit die bijdragen aan vergroening, verduurzaming en verhogen van de biodiversiteit in de Veenkoloniën.

Voor wie

Een gecertificeerd agrarisch collectief, een samenwerkingsverband van twee of meer gecertificeerde agrarische collectieven of een samenwerkingsverband dat bestaat uit een of meer gecertificeerde agrarische collectieven samen met landbouwers, producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het formuleren van een regionaal of sectoraal plan voor het bereiken van toekomstgerichte landbouw.
 • De uitvoering van proefprojecten ter uitvoering van het regionale of sectorale plan.
 • Monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en opbrengsten van de proefprojecten.
 • De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie.
 • De activiteiten zijn gericht op één of meerdere van de volgende thema’s: geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, klimaatmitigatie, klimaatadaptie, behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.
 • De activiteiten dragen bij aan: het streven dat de steun voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid eenvoudiger wordt en prestaties levert.
 • De activiteiten dragen bij aan: het vergroten van draagvlak in het gebied of de sector waar het project op is gericht.
 • De activiteiten dragen bij aan: het uitproberen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een aanvraag kan worden ingediend van maandag 28 oktober 9.00 uur tot en met vrijdag 15 november 2019 17.00 uur.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 1.472.096 euro
 • Het project scoort bij de puntentoekenning op de selectiecriteria 33 punten of meer van de maximale 55 punten
 • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de Veenkoloniën en de resultaten worden verspreid door kennisbijeenkomsten, experimenten, demovelden of studiegroepen
 • De subsidie moet betrekking hebben op een proefproject of de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen of technieken in de landbouw-, de voedingsmiddelen- of de bosbouwsector
 • Alle voorwaarden vind je in het Openstellingsbesluit en de Verordening

Openstellingsbesluit

Lees alle details in het openstellingsbesluit