Samenwerking voor Innovatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Samenwerking DAW Akkerbouw en Pluimveehouderij

De provincie wenst het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden en acht daarvoor een concurrerende landbouw noodzakelijk. De landbouwsector moet economisch gezond kunnen functioneren en tegelijkertijd verder verduurzamen ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid én klimaat. In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’ is aangegeven dat innovatie een belangrijk middel is om te komen tot een duurzame landbouw.Deze openstelling is specifiek gericht op samenwerking in de sectoren akkerbouw en pluimveehouderij, omdat bij eerdere openstellingen vooral projecten zijn ondersteund gericht op samenwerking in de melkveehouderij, fruitteelt en laanboomteelt en we via deze openstelling vooral willen bevorderen dat er vergelijkbare initaitieven tot stand worden gebracht in Gelderland voor de sectoren akkerbouw en pluimveehouderij. De akkerbouw sector kan via innovatie bijdragen aan de waterdoelen, ten aanzien van bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik van meststoffen en het beperken van emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grondwater en oppervlaktewater. De pluimveehouderij kan bijdragen door de emissie te beperken vanuit het in de openlucht houden van pluimvee (vrije uitloop) naar bodem en oppervlaktewater.

Openstellingsbesluit

Aanvragen

Openstelling verwacht vanaf 13 mei t/m 24 juni 2019 op de website RVO