Samenwerking voor innovaties Utrecht

Samenwerkingsverbanden in Utrecht kunnen van 25 april t/m 3 juni 2022 subsidie aanvragen voor het creëren van nieuwe concepten of de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan duurzaam geproduceerde landbouwproducten voor bewoners van de provincie Utrecht.

De activiteiten binnen samenwerking voor innovaties zijn gericht op gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

De regeling voor de POP3 maatregel ‘Samenwerking voor innovaties’ is gericht op de uitvoering van innovaties in de agrosector die gecoördineerd worden vanuit een projectmatig samenwerkingsverband. Onder een innovatie wordt verstaan, een idee met succes in de praktijk brengen. Daarbij gaat het om een nieuw of significant verbeterd product, dienst, methode of procedé.

De activiteiten binnen het project kunnen, naast de uitvoering van de innovatie, bestaan uit organisatie en coördinatie van het samenwerkingsverband en het verspreiden van resultaten van het project. Onder uitvoering wordt verstaan alle gewenste investeringen, onderzoeks- en monitoringsactiviteiten die aan een bepaald proefproject of proefopstelling zijn verbonden.

De regeling is gericht op de volgende vier thema’s:

 1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 2. een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 3. klimaatadaptatie (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering);
 4. klimaatmitigatie (het tegen gaan van door de mens veroorzaakte klimaatverandering);

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 500.000 bestaande uit € 250.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 250.000 uit de Agenda Vitaal Platteland.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat tenminste uit twee partijen bestaat waarvan één landbouwer of een organisatie die hun vertegenwoordigt. Er wordt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 verstrekt.

Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende posten:

 • 70% van de subsidiabele kosten voor coördinatie en het verspreiden van resultaten van het project (communicatie);
 • 100% van de subsidiabele kosten voor niet-productieve investeringen;
 • 40% van de subsidiabele kosten voor productieve investeringen. Alle, direct aan de investeringen gerelateerde voorbereidingskosten (kosten voor adviseurs, architecten, ingenieurs) vallen hier ook onder.

Een deel van de productieve investeringen, coördinatie en communicatie zal daarom door een private bijdrage of met eigen middelen worden gefinancierd.

Aanpak

De openstellingsperiode loopt van 25 april t/m 3 juni 2022.

 • Uw aanvraag bestaat ten minste uit:
 1. een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting
 2. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 3. een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 4. een overzicht van inkomsten die met de uitvoering van de activiteit gegenereerd worden;
 5. een projectplan waarin ten minste is opgenomen:
  1. de doelstellingen van het project;
  2. een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
  3. de wijze van uitvoering van het project;
  4. de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
  5. de verwachte realisatietermijn van het project;
  6. de verwachte resultaten van het project;
 6. een samenwerkingsovereenkomst.
 • Andere bijlagen en verklaringen kunnen ook gevraagd worden. Zie onderdeel 8 van het format projectplan.
 • U dient uw aanvraag in via het digitale loket van RVO.nl.
 • Uw aanvraag wordt door een externe adviescommissie beoordeeld.
 • Uw aanvraag wordt binnen maximaal 22 weken afgehandeld na de sluitingsdatum. Het uiteindelijke besluit wordt door de provincie genomen op basis van het advies van de externe adviescommissie.
 • Via een persoonlijke omgeving op de website RVO.nl kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Meer informatie staat op de website van de provincie.

Aanvragen

De openstellingsperiode loopt van 25 april t/m 3 juni 2022.

Via de site van RVO kunt u uw aanvraag indienen