Samenwerking voor innovaties tbv waterkwaliteit Noord-Brabant

Het ontwikkelen, valideren of verfijnen van innovaties met betrekking tot maatregelen die leiden tot vermindering van emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht-, grond- of oppervlaktewater. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen of technieken in de landbouw die in dienst staan van de voortbrenging van landbouwproducten (zie artikel 2.3.5).

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van tenminste 2 partijen waaronder minimaal 1 landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.3.5 van de Subsidieregeling. Een voorbeeld is de voorwaarde dat de subsidie bedoeld is voor een samenwerkingsverband dat een project initieert dat als doel heeft het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties met betrekking tot maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop.

Deze regeling is opengesteld van 11-12-2017 t/m 26-02-2018.