Samenwerking voor innovaties Limburg

Deze openstelling (§ 7) is gericht op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Het gaat om innovaties binnen de sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

Paragraaf 7 ‘Samenwerking voor innovaties’ van Hoofdstuk 2 (hierna te noemen ‘Paragraaf 7’) van deze Verordening onder volgende nadere regels open te stellen.

Openstellingsperiode

Paragraaf 7 wordt opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen voor de periode vanaf 30 april tot en met 11 juni 2021. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

Activiteiten

Activiteiten dienen gericht te zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en/of grond- en oppervlakte water en/of minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaatadaptatie;
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en/of verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en/of de omgevingskwaliteit.

Deze thema’s zijn sterk gerelateerd aan de speerpunten van de vier investeringslijnen van het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) die nader zijn uitgewerkt in het bijhorende Uitvoeringsplan 2016–2017. Ook het Aanvalsplan Asbest en Energie biedt net als het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) aanknopingspunten. Een aanvraag zal duidelijk moeten beschrijven en beargumenteren hoe bij te dragen aan provinciaal beleid. Betreffende beleidsdocumenten zijn beschikbaar op www.limburg.nl.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina Subsidieverordening POP 2014-2020 Provincie Limburg onder ‘Paragrafen open voor aanvragen’.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van 30 april tot en met 11 juni 2021.  U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen .