Samenwerking voor innovaties, in het kader van het EIP

De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap; EIP). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

 • Paragraaf 5 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
 • Totaal beschikbare subsidie: € 3.428.778
 • Subsidiepercentage:
  • Bij activiteiten gericht op handel in en voortbrenging van landbouwproducten afhankelijk van kostensoort 40% of 70%
  • Bij overige activiteiten afhankelijk van grootte onderneming en wijze van samenwerking tussen 25% en 60%
 • Min. subsidie = € 100.000. Max. subsidie = € 500.000
 • Max. projectduur = 3 jaar vanaf datum verleningsbeschikking

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject. Het kan hier gaan om initiatieven die zijn gericht op high tech, zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook op gezondheid, de circulaire economie, de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, en nieuwe bedrijfs-, keten- en marktconcepten voor de dierlijke en plantaardige sectoren.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) die na honorering van de subsidie Operationele Groepen worden genoemd in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze open- stelling zijn opgenomen in artikel 2.5.5 van de Subsidie- regeling. Zo moet het project zich richten op minimaal drie van de onderstaande thema’s, waaronder in ieder geval de eerste twee thema’s:

 1. Verschuiving van de kostenreductie naar meerwaardestrategie
 2. Maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw ofwel die leiden tot meer gesloten kringlopen
 3. Beter beheer van productierisico’s
 4. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid
 5. Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit

Handige documenten

Meer informatie

POP3 Regelgeving

2014-2020

Noord-Brabant

 

Documenten voor projectaanvraag

Openstelling

Deze regeling is opengesteld van 29 april 2021, 09.00u tot 10 juni 2021, 17.00u.