Samenwerking voor innovaties Flevoland

De maatregel Samenwerking voor innovaties Flevoland is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt door de provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Samenwerking voor innovaties

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband, gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie; of de uitvoering van een innovatieproject. Om de positie van de Flevolandse landbouwsector te kunnen handhaven en uitbouwen is vernieuwing noodzakelijk. De gedachte achter het stimuleren van samenwerkingen is dat innovaties die vanuit een breder verband worden geïnitieerd vaak meer kans op slagen hebben.

De subsidiemaatregel kan betrekking hebben op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op de productie of handel, maar ook op het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema’s.

Hoogte subsidie

Er is in totaal 1.080.000 euro beschikbaar voor aanvragen die in de openstellingsperiode van 10 weken worden ingediend in het kader van deze regeling. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aard van de subsidiabele kosten en varieert tussen de 40 en 100%. De aangevraagde subsidie moet tenminste 75.000 euro bedragen en mag niet hoger zijn dan 250.000 euro.

Tenderregeling

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat na afloop van de openstellingsperiode de aanvragen aan de hand van vooraf gestelde criteria worden beoordeeld. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting begin van de zomer van 2018.

Formats

Aanvragen

Deze openstelling wordt opengesteld van 1 juli 2019 09:00 uur tot en met vrijdag 27 september 2019 17:00 uur

Aanvragen gaat via de site van RVO.