Samenwerking voor innovatie op lokaal niveau: korte voorzieningsketens

GS heeft besloten dat aanvragen om subsidie aan te vragen als bedoeld in paragraaf 7 (Samenwerking voor innovaties) van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021 en 20 mei 2021 .

Lokale ketens

Heeft u een goed projectidee dat bijdraagt aan het realiseren en innoveren van korte voorzieningsketens? Dan kunt u subsidie aanvragen. In een korte voorzieningsketen zitten zo weinig mogelijk partijen tussen agrariër en consument. U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie van korte voorzieningsketens en voor de uitvoering van een innovatieproject.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband en voor projecten op het gebied van lokale ketens, waarbij u gezamenlijk een projectplan voor innovatie opstelt. Uw project mag alleen gericht zijn op het geschikt maken van kennis en innovatie voor de praktijk.

Subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee partijen waaronder een gemeente en een streekproducent.

Voorwaarden

Om voor subsidie lokale ketens in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Korte voorzieningsketens Gelderland.

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen wanneer de activiteiten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie.

Meer informatie

Lees meer in het openstellingsbesluit

Aanvragen