Samenwerking voor innovatie EIP Utrecht

De regeling voor de POP3 maatregel ‘Samenwerking voor innovaties in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) is gericht op de uitvoering van innovaties in de agrosector die gecoördineerd worden vanuit een projectmatig samenwerkingsverband.
Het EIP voor de bevordering van de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw slaat bruggen tussen kennis en technologie met betrekking tot het meest geavanceerde onderzoek enerzijds en landbouwers, bosbeheerders, plattelandsgemeenschappen, bedrijven, ngo’s en adviesdiensten anderzijds. Daarbij gaat het om innovatie en modernisering van de agrarische sector.
Onder een innovatie wordt verstaan, een idee met succes in de praktijk brengen. Daarbij gaat het om een nieuw of significant verbeterd product, dienst, methode of procedé.
De activiteiten binnen het project kunnen, naast de uitvoering van de innovatie, bestaan uit organisatie en coördinatie van het samenwerkingsverband en het verspreiden van resultaten van het project. Onder uitvoering wordt verstaan alle gewenste investeringen, onderzoeks- en monitoringsactiviteiten die aan een bepaald proefproject of proefopstelling zijn verbonden.
De focus bij deze openstelling ligt op het bevorderen van geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 620.000 bestaande uit € 310.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 310.000 uit de Agenda Vitaal Platteland.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat tenminste uit zes partijen bestaat waarvan één landbouwer of een organisatie die hun vertegenwoordigt. Er wordt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 verstrekt.
Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende posten:
70% van de subsidiabele kosten voor coördinatie en het verspreiden van resultaten van het project (communicatie);
100% van de subsidiabele kosten voor niet-productieve investeringen;
40% van de subsidiabele kosten voor productieve investeringen. Alle, direct aan de investeringen gerelateerde voorbereidingskosten (kosten voor adviseurs, architecten, ingenieurs) vallen hier ook onder.
Een deel van de productieve investeringen, coördinatie en communicatie zal daarom door een private bijdrage of met eigen middelen worden gefinancierd.

Aanpak

De openstellingsperiode loopt van 12 juni tot en met 11 augustus 2017.
Uw aanvraag bestaat ten minste uit:
een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting;
een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
een overzicht van inkomsten die met de uitvoering van de activiteit gegenereerd worden;
een projectplan waarin ten minste is opgenomen:
de doelstellingen van het project;
een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
de wijze van uitvoering van het project;
de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
de verwachte realisatietermijn van het project;
de verwachte resultaten van het project;
een samenwerkingsovereenkomst.
Andere bijlagen en verklaringen kunnen ook gevraagd worden. Zie onderdeel 8 van het format projectplan.
U dient uw aanvraag in via het digitale loket van RVO
Uw aanvraag wordt door een externe adviescommissie beoordeeld aan de hand van 4 selectiecriteria (mate van effectiviteit, mate van innovativiteit, kosteneffectiviteit en haalbaarheid).
Uw aanvraag wordt binnen maximaal 22 weken afgehandeld na de sluitingsdatum op 11 augustus 2017. Het uiteindelijke besluit wordt door de provincie genomen op basis van het advies van de externe adviescommissie.
Via een persoonlijke omgeving op de website RVO.nl kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Aanvragen

Aanvragen kan van 12 juni 2017 t/m 11 augustus 2017 via de site van RVO.