Samenwerking in innovaties gericht op wateropgaven

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar wanneer u samen met tenminste één partner in een samenwerkingsverband wilt werken aan innovaties gericht op het realiseren van wateropgaven en doelen die door waterschappen worden nagestreefd.
De subsidie is beschikbaar voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Om voor subsidie voor Samenwerking voor innovaties gericht op realiseren van wateropgaven en doelen die door waterschappen worden nagestreefd in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband in wording. Het samenwerkingsverband bestaat tenminste uit twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en bevat tenminste één landbouwer of een organisatie die hun vertegenwoordigt;
– De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s:
– Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
– Klimaat adaptatie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activi-teiten die leiden tot het tegen gaan van, dan wel het verminderen van, de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting;
– Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Zie voor de details: