Samenwerken voor innovatie in het kader van EIP Drenthe

Deze openstelling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep.

Projecten dienen aan te sluiten bij de uitgangspunten zoals beschreven in de AgroAgenda Noord Nederland en de daaraan verbonden uitwerkingsagenda’s.

De achterliggende beleidsdocumenten waaruit de selectie van beleidsdoelen zijn geformuleerd zijn: AgroAgenda Noord Nederland, Versnellingsagenda Melkveehouderij, Ontwikkelagenda Melkveehouderij, Economische Koers Drenthe 2016-2019, InnovatieVeenkoloniën, Omgevingsvisie Drenthe en Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (BIO-plan 2012 – 2020).

Doel van de maatregel

Deze openstelling richt zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van koplopers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in business-concepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan de brede uitrol van de resultaten.

Het project moet bijdragen aan innovatie en modernisering van de agrarische sector door toepassing van één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • klimaatmitigatie.
 • klimaatadaptatie.
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

 

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan de deelnemers aan de Operationele Groep of de initiatiefnemer van de Operationele Groep in wording. Een Operationele Groep is een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van het EIP, de groep bestaat uit minimaal twee partijen, waarvan minimaal één landbouwer deel uitmaakt of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt. De groep richt zich op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties.

Voor welke activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor innovatieprojecten gericht op de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten voor zover deze betrekking hebben op een van de onderstaande vijf provinciale beleidsdoelen:

 • verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland;
 • het ontwikkelen van een groen economisch verdienmodel waarmee verduurzaming in de Veenkoloniën blijvend kan worden ingevuld óók na 2020;
 • het versterken van de tuinbouwsector;
 • het ontwikkelen van een economisch verdienmodel voor een duurzame landbouw in het Nationaal Landschap Drentsche Aa;
 • het verwaarden van plantinhoudsstoffen.

 

Hoogte van de subsidie

Er is in totaal € 600.000,- subsidie beschikbaar. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 120.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 80.000,-.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • a. kosten van het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan
 • b. coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband
 • c. de kosten voor het verspreiden van resultaten van het project
 • d. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • e. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • f. adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • g. haalbaarheidsstudies
 • h. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • i. bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde eigen arbeid
 • j. personeelskosten
 • k. niet verrekenbare of niet-compensabele BTW
 • l. operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel a, b en j voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het
gezamenlijk formuleren van een projectplan.

De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel b, c en j voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel d tot en met l, voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in onderdeel d tot en met l, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft.

Voorbereidingskosten (kosten gemaakt vóór indiening van de subsidieaanvraag) zijn niet subsidiabel.

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • Kosteneffectiviteit. Maximaal te behalen punten: 12.
  Kosteneffectiviteit wordt bepaald door de totaal aangevraagde subsidiabele kosten te relateren aan het effect op of de mate waarin de doelstelling(en) zoals beschreven in de openstelling worden behaald.
 • Kans op succes. Maximaal te behalen punten: 12.
  De “kans op succes” wordt gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen het innovatie-idee uit te werken.
 • Effectiviteit/impact van de activiteit. Maximaal te behalen punten: 8.
  Met effectiviteit van de activiteit wordt bedoeld de mate waarin wordt bijgedragen aan het doel van de openstelling (‘wat voegt dit project toe’).
 • Mate van innovativiteit. Maximaal te behalen punten: 8.
  Met innovativiteit kan hierbij gedoeld worden op het samenwerkingsproces als zodanig, op het onderwerp van de samenwerking of op beide.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uw project minimaal 22 punten te behalen. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. In de toelichting op het openstellingsbesluit zijn de selectiecriteria nader uitgewerkt.

Welke documenten heeft u nodig

Openstellingsbesluit maatregel 8 Drenthe

Format projectplan

Format begroting

Verklaring onderneming niet in moeilijkheden

Sjabloon samenwerkingsovereenkomst

Wanneer een aanvraag indienen

Vanaf 5 maart 2018 is het loket geopend. U kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. De link naar het loket wordt na de openstelling gepubliceerd. Middels eHerkenning kunt u inloggen en uw aanvraag indienen en bijlagen uploaden.