Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap (EIP) Zuid Holland

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep.

de activiteit betrekking op de volgende thema’s:

  • a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie, en
  • b. versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen.

Welke thema’s zijn subsidiabel?

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de op te richten operationele groep betrekking hebben op de thema’s “verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie” en “versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen” gezamenlijk.

Deze thema’s sluiten namelijk aan bij de doelen van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. In het Ambitiedocument wordt het versterken van regionale voedselketens als een van de doelen genoemd.

Het tweede vereiste is dat de op te richten operationele groep ten minste bestaat uit één grondgebonden landbouwer. Tot de grondgebonden landbouw behoren: akkerbouw, opengrondsgroenteteelt, vollegrondstuinbouw en fruit(boom)teelt en melkrundveehouderij.

Ook de teelten op of in het water worden tot de grondgebonden landbouw gerekend. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt. Een landbouwbedrijf met bijvoorbeeld “vrije uitloop kippen” behoort niet tot de grondgebonden landbouw.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

a. de kosten voor het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie;
b. niet verrekenbare of compensabele BTW;
c. personeelskosten ten behoeve van het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 4 september 2017 tot en met 1 november 2017 17:00 uur via de website van RVO.