Samenwerken voor innovaties landbouw Zuid Holland

Partijen in Zuid-Holland die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw kunnen hiervoor in de periode van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019 subsidie aanvragen. Een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.

Met de vaststelling van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw heeft de Provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale eisen. Zo moet uw aanvraag betrekking hebben op:

  1. het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband
  2. het gezamenlijk formuleren van een projectplan
  3. het in samenwerking uitvoeren van een innovatieproject inclusief tenminste 1 partij uit de voedsel- of verwerkingsketen

Ook is het mogelijk om voor meerdere activiteiten in 1 keer subsidie aan te vragen. Genoemde activiteiten moeten betrekking hebben op 1 van de volgende thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

  • mate van effectiviteit van de activiteit
  • kosteneffectiviteit
  • mate van innovatie
  • haalbaarheid van de activiteit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019 via de site van RVO