Regeling Uitvoering LEADER projecten – LAG Salland

Voor wie

Voor publieke of private rechtspersonen.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader De Kracht van Salland:

 1. het stimuleren van (sociale) innovaties en de toepassing ervan (People);
 2. het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Salland (Planet);
 3. het versterken van de economie van Salland (Profit).

Voorwaarden

 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient op moment van de subsidieverlening de subsidie per project minimaal € 30.000,- te bedragen.
 2. Indien de totale subsidiabele projectkosten het bedrag van € 200.000,- overstijgen bedraagt de maximale subsidie € 100.000,-.

Weigeringsgronden:

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie geweigerd:

 1. Indien voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt, behalve wanneer het de benodigde nationale cofinanciering betreft;
 2. Indien het project niet past binnen een door Gedeputeerde staten goedgekeurde LOS

Subsidiabele kosten:

Onverminderd artikel 1.12 zijn de volgende kosten ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS subsidiabel:

 1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 2. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa met een maximum van 5% van de totale projectkosten;
 3. de kosten van architecten en ingenieurs;
 4. de kosten van externe adviseurs;
 5. de kosten van haalbaarheidsstudies;
 6. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 7. de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 8. bijdragen in natura;
 9. niet verrekenbare BTW;
 10. personeelskosten;
 11. voorbereidingskosten;
 12. reis en verblijfkosten;
 13. de kosten voor promotie en publiciteit.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel van toepassing.

Aanpak

Indienen

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.
Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.RvO.nl. daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Aanvraag

Uw aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals omschreven in artikel 1.7 van de Regeling Pop3 subsidies provincie Overijssel. Houdt er rekening mee dat u altijd de volgende bijlagen moet bijsluiten. U kunt deze uitsluitend als pdf-document uploaden in het digitale formulier.

 • Projectplan
 • Verklaring van nationale cofinanciering ((intentie)verklaring gemeenten)
 • Kopie recent bankafschrift

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door de LAG als adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek. Projecten dienen minimaal 24 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS, hetgeen blijkt uit:

 1. de stimulering van sociale innovaties en de toepassing ervan (“People”) door middel van:
  • Moderne en creatieve initiatieven die bijdragen aan sociale inclusie en slimme oplossingen om het voorzieningenniveau op peil te houden (“Meedoen”)
  • Initiatieven die bijdragen aan een gezond leven en een fijne leefomgeving (“Gezond leven”)
 2. de stimulering van de duurzame ontwikkeling van Salland (“Planet”) door middel van:
  • Bewustwording en educatie op gebied van water, landschap, biodiversiteit, energie, grondstoffen, voedsel en gezond leven. (“Landschap, water en landbouw” en “Circulaire economie”)
  • Experimentele projecten met kennisoverdracht (“Landschap, water en landbouw” en “Circulaire economie”)
 3. de versterking van de economie van Salland (“Profit”) door middel van:
  • Gezamenlijke initiatieven van ondernemers, WEconomy, maatschappelijk ondernemen (“plattelandsWEconomy”)
  • Experimentele projecten met kennisoverdracht tussen ondernemers en onderwijs (“kennisdelen onderwijs-bedrijfsleven”)
min.  5 max. 9
2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van de volgende kenmerken:

 1. bottom up, draagvlak;
 2. innovatief;
 3. gebiedsgericht, meerwaarde voor Salland;
 4. samenwerking;
 5. overdracht van kennis en ervaring.
min.  10 max. 15
3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt hetgeen blijkt uit:

 1. een realistische, logische en transparante begroting;
 2. een sluitend dekkingsplan, inclusief onderbouwing/toezegging cofinanciering;
 3. een exploitatiebegroting voor de eerste drie jaar na einddatum project waaruit blijkt dat het project na realisatie zonder subsidie kan voortbestaan;
 4. een beschrijving van de planning en projectorganisatie;
 5. een beschrijving van de verantwoordelijkheden.
min.  4 max. 6
4. De mate van efficiency en doelmatigheid van het project hetgeen blijkt uit:

 1. een reële verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de te verwachten resultaten;
 2. de bijdrage van eigen middelen of private middelen aan het project.
min.  5 max. 8

Toelichting

Een toelichting op deze openstelling en de selectiecriteria leest u in het document “Toelichting Regeling uitvoering van LEADER projecten – LAG Salland”. U vindt dit document onder “meer informatie” onderaan deze webpagina.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. Op de website van RvO.nl krijgt u een persoonlijk omgeving waar u de voortgang van de afhandeling van uw aanvraag kunt volgen.

De behandeltermijn start na sluiting van de indientermijn en duurt maximaal 22 weken.

Contact

Voor vragen over inhoud en voorwaarden van deze regeling kunt u contact opnemen met Henk Egberts, tel.: 038 499 75 22, e-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt indienen op de volgende termijn

 • Vanaf 1 oktober

Maximale bijdrage

 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten.
 2. Indien de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de subsidiabel kosten te vermeningvuldigen met het onder lid 1 genoemde percentage van de totale subsidiabele kosten, wordt dit gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt voor:

 • periode II vast te stellen op € 225.000,- (samengesteld uit € 150.000,- Europese middelen en € 75.000,-  provinciale middelen);

Aanvragen