Regeling Uitvoering LEADER projecten – LAG Noordoost Twente

Voor wie

Voor publieke of private rechtspersonen.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)  van Noordoost Twente ‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ waar:

 1. Deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk leefklimaat;
 2. Deze een bijdrage leveren aan nieuw ondernemerschap;
 3. Deze een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).

Voorwaarden

 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient op moment van de subsidieverlening de subsidie per project minimaal € 30.000,- te bedragen.
 2. Indien de totale subsidiabele projectkosten het bedrag van € 200.000,- overstijgen bedraagt de maximale subsidie € 100.000,-.

Weigeringsgronden:

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie geweigerd:

 1. Indien voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt, behalve wanneer het de benodigde nationale cofinanciering betreft;
 2. Indien het project niet past binnen een door Gedeputeerde staten goedgekeurde LOS

Subsidiabele kosten:

Onverminderd artikel 1.12 zijn de volgende kosten ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS subsidiabel:

 1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 2. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa met een maximum van 5% van de totale projectkosten;
 3. de kosten van architecten en ingenieurs;
 4. de kosten van externe adviseurs;
 5. de kosten van haalbaarheidsstudies;
 6. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 7. de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 8. bijdragen in natura;
 9. niet verrekenbare BTW;
 10. personeelskosten;
 11. voorbereidingskosten;
 12. reis en verblijfkosten;
 13. de kosten voor promotie en publiciteit.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel van toepassing.

Aanpak

Indienen

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.
Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.RvO.nl. daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Aanvraag

Uw aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals omschreven in artikel 1.7 van de Regeling Pop3 subsidies provincie Overijssel. Houdt er rekening mee dat u altijd de volgende bijlagen moet bijsluiten. U kunt deze uitsluitend als pdf-document uploaden in het digitale formulier.

 • Projectplan
 • Verklaring van nationale cofinanciering ((intentie)verklaring gemeenten)
 • Kopie recent bankafschrift

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door de LAG als adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek. Projecten dienen minimaal 48 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS, hetgeen blijkt uit:

 1. de geleverde bijdrage aan een aantrekkelijk leefklimaat;
 2. de geleverde bijdrage aan nieuw ondernemerschap;
 3. de geleverde bijdrage aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).
min.  10 max. 30
2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van de volgende kenmerken:

 1. Aanpak van onderop;
 2. Integraal;
 3. Innovatief;
 4. Samenwerkend;
 5. Gebiedsgericht;
 6. Meerwaarde voor Noordoost Twente.
min.  22 max. 50
3. De mate waarin het project haalbaarheid is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt hetgeen blijkt uit een projectmatige aanpak met de volgende kenmerken:

 1. Deugdelijke transparante begroting;
 2. Sluitend dekkingsplan, inclusief onderbouwing / toezegging co-financiering;
 3. Aanwijsbare projectleiding;
 4. Aanwijsbaar projectteam;
 5. Beschrijving van de verantwoordelijkheden van de leden van het projectteam;
 6. De borging van de realisatie van de projectdoelen;
 7. Maatschappelijk verantwoorde / duurzame uitvoering van het project;
 8. Communicatie: intern en extern;
 9. Uitgewerkte projectplanning met mijlpalen.
min.  10 max. 10
4. De mate van efficiency en doelmatigheid van het project hetgeen blijkt uit:

 1. de kwaliteit van het project;
 2. de kosten-baten verhouding;
 3. het lange termijnperspectief.
min.  6 max. 15

Toelichting

Een toelichting op deze openstelling en de selectiecriteria leest u in het document “Toelichting Regeling uitvoering van LEADER projecten – LAG Noordoost Twente”. U vindt dit document onder “meer informatie” onderaan deze webpagina.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. Op de website van RvO.nl krijgt u een persoonlijk omgeving waar u de voortgang van de afhandeling van uw aanvraag kunt volgen.

De behandeltermijn start na sluiting van de indientermijn en duurt maximaal 22 weken.

Contact

Voor vragen over inhoud en voorwaarden van deze regeling kunt u contact opnemen met Henk Egberts, tel.: 038 499 75 22, e-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

Vanaf 1 oktober.

Maximale bijdrage

 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten.
 2. Indien de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de subsidiabel kosten te vermeningvuldigen met het onder lid 1 genoemde percentage van de totale subsidiabele kosten, wordt dit gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt voor:

 • periode II: € 255.000,- (samengesteld uit € 170.000,- Europese middelen en € 85.000,- provinciale middelen)

Aanvragen