Regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer Overijssel

Voor wie

Degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert aan een groep van landbouwondernemers op het gebied van waterbeheer en daarvoor aantoonbaar voldoende is gekwalificeerd.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers op het gebied van waterbeheer.
  2. De activiteiten hebben als doel het informeren over innovaties en modernisering, en de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere van de volgende thema’s:
    1. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
    2. klimaatadaptatie.
    3. behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.

Informatie over de subsidie

Voorwaarden

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Hoe vraagt u aan?

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Toelichting

Afhandeling van uw aanvraag

Maximale bijdrage

Beschikbaar budget