Regeling Samenwerking voor Innovaties (water)

Voor wie

Samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverbanden in oprichting.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.5.1 subsidiabele activiteit

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:
  1. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband of;
  2. gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of;
  3. uitvoering van een innovatieproject;
 2. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in het kader van één of meerdere van de volgende thema’s:
  1. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  2. klimaatadaptatie;
  3. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.
 3. De activiteit heeft betrekking op de voortbrenging van landbouwproducten.

Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 3.5.2 samenwerkingsverband

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 bestaat het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3.5.1 eerste lid, tenminste uit twee partijen en bevat tenminste één landbouwer of een organisatie die hem vertegenwoordigt.

Artikel 3.5.3 aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • het samenwerkingsverband of
 • de penvoerder van het samenwerkingsverband in oprichting.

Artikel 3.5.9 criteria

 1. De activiteit dient op een innovatieve manier vanuit de landbouw via een projectmatig samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende doelen:
  1. het verbeteren van de waterkwaliteit, zoals beschreven in de Kader Richtlijn Water (KRW):
   • deze zijn voor het oppervlaktewater uitgewerkt in de Omgevingsvisie en de bijbehorende factsheets van de KRW-waterlichamen in Overijssel.
   • voor grondwater geeft Overijssel prioriteit aan het verminderen van de risico’s voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening zoals vastgesteld per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Overijssel;
  2. het vergroten van de beschikbare regionale (grond)watervoorraad en de vermindering van schade door vochttekorten. Voor Oost Nederland zijn de hierbij behorende doelen voor het thema Zoetwatervoorziening Oost Nederland opgenomen in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021. Gebieden die liggen in een voorkeursgebied klimaat hebben daarbij extra prioriteit. Deze voorkeursgebieden zijn aangegeven op kaart 1 en 2 in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021;
  3. de vermindering van nitraat in grond- en oppervlaktewater conform de EU-Nitraatrichtlijn. Hierbij hebben stroomgebieden van die KRW-waterlichamen, waar de parameter “stikstof totaal” niet voldoet aan de norm voor grond- en oppervlaktewater, extra prioriteit. Deze parameter is per waterlichaam opgenomen in de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling. Die factsheets zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Overijssel;
 2. De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 100.000,-.

Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie geweigerd indien er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling (LEADER) subsidie is verstrekt.

Subsidiabele kosten:

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende kosten:

 1. de kosten voor het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan;
 2. coördinatie kosten voor het samenwerkingsverband;
 3. de kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
 4. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 5. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 6. de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde;
 7. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 8. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 9. haalbaarheidsstudies;
 10. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 11. personeelskosten.

Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.12, tweede lid, wordt geen subsidie verstrekt voor:

 1. voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.
 2. kosten gericht op de reguliere bedrijfsvoering van bestaande reguliere samenwerkingsactiviteiten.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel van toepassing.

Aanpak

Indienen

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.
Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.RvO.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

Verplichte bijlagen

Uw aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals omschreven in artikel 1.7 van de Regeling Pop3 subsidies provincie Overijssel. Houdt er rekening mee dat u altijd de volgende bijlagen moet bijsluiten. U kunt deze uitsluitend als pdf-document uploaden in het digitale formulier.

 • Projectplan
 • Verklaring van nationale cofinanciering ((intentie)verklaring gemeenten)
 • Kopie recent bankafschrift
Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
a. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan innovatie en modernisering van het landbouwbedrijf of de landbouwsector op lokaal, regionaal of landelijk niveau. max. 7
b. de kosteneffectiviteit van de activiteit, hetgeen blijkt uit de verhouding tussen de mate van doelbereik en de hoogte van de kosten. max. 5
c. de slagingskans van de activiteit waarbij wordt gelet op de wijze waarop het innovatieproces wordt ingericht en gecommuniceerd. max. 10
d. de verbinding tussen praktijk en onderzoek. max. 5
e. de samenstelling van het samenwerkingsverband en hun rol binnen het innovatieproces. max. 7
f. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.5.9 lid 1 sub a. max. 15
g. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.5.9 lid 1 sub b. max. 10
h. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.5.9 lid 1 sub c. max. 5
Projecten dienen een minimumscore van 33 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.
De criteria a. en e. dienen een minimumscore van 4 punten te halen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Het criterium b. dient een minimumscore van 3 punten te halen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Het criterium d. dient een minimumscore van 2 punten te halen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Het criterium c. dient een minimumscore van 6 punten te halen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Toelichting

Een toelichting op deze openstelling en de selectiecriteria leest u in het document “Toelichting 3.5. Samenwerking voor Innovaties (water)”.  U vindt dit document onder  “meer informatie” onderaan deze webpagina.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. Op de website van RvO.nl krijgt u een persoonlijk omgeving waar u de voortgang van de afhandeling van uw aanvraag kunt volgen.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Contact

Voor vragen over inhoud en voorwaarden van deze regeling kunt u contact opnemen met Henk Egberts, tel.: 038 499 75 22, e-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt indienen in de periode van 30 oktober tot en met 29 december 2017.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 1. 70% van subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub b. en sub c., en sub k. voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft;
 2. 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub d. tot en met sub k., voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft;
 3. 40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub d. tot en met k., voor zover het kosten van productieve investeringen betreft;
 4. 100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 3.5.6 onderdeel sub a. en sub b., en sub k. voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode is vastgesteld op € 1.500.000,- .

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 18 mei 2018 voor 17.00 uur