Regeling niet-productieve investeringen water Flevoland

Vanaf 3 september 2018 kon u een aanvraag indienen voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water in het landelijk gebied van Flevoland. Deze subsidie is voor investeringen die worden gedaan in het kader van (her-)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de investeringen altijd een directe link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel niet-productief water is 1 van de 9 maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor de provincie Flevoland is in totaal maximaal 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling niet-productieve investeringen in water (2.305.000 euro voor 2018). De helft van dit bedrag is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In de andere helft moet worden voorzien door middel van cofinanciering vanuit één of meerdere Nederlandse overheidsinstanties. Flevoland wil daarmee vooral bijdragen aan investeringen in waterkwaliteitsverbeteringen die helpen bij het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers door waterbeheerders.

Openstellingsperiode subsidieregeling

De openstellingsperiode start vanaf 3 september 2018 t/m 23 november 2018. In deze periode kunnen aanvragen digitaal worden ingediend via de website van provincie Flevoland. De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Nu de periode is  afgelopen, wordt door een adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde criteria beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. De behandeling van de subsidieaanvragen loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

De volgende documenten heb je nodig voor je aanvraag:

Aanvragen