Regeling Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap

In de periode vanaf 1 juli 2019 09:00 uur tot en met vrijdag 27 september 2019 17:00 uur kan voor het eerst in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.

Subsidie voor biodiversiteit

De subsidieverstrekking richt zich op investeringen in niet-productieve hydrologische maatregelen en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de investeringen altijd een directe en aantoonbare link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Alleen kosten die worden gemaakt ná het indienen van de aanvraag worden als subsidiabel  gezien. Voorbereidingskosten zijn wel subsidiabel, mits deze zijn gemaakt binnen één jaar voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Hoogte van de subsidie

Er is in totaal een bedrag van € 670.000 beschikbaar voor deze openstelling. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, waarbij de hoogte van de toe te kennen subsidie minimaal € 20.000 maximaal € 200.000 is.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 juli 2019 09:00 uur tot en met vrijdag 27 september 2019 17:00 uur via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend door:

  • Landbouwers;
  • Grondeigenaren;
  • Grondgebruikers;
  • Landbouworganisaties;
  • Natuur- en landschapsorganisaties;
  • Provincie;
  • Gemeenten en
  • Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde partijen.

Subsidietoekenning

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting eind 2017 plaats. De selectiecriteria en het beoordelingsproces vindt u terug in het openstellingsbesluit.

Europees programma

De maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap’ is een van de negen maatregelen uit het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€ 1.000.000) wordt door de provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Aanvragen