Regeling Niet productieve investeringen water

Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Overijssel die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Voorwaarden

Artikel 3.1.5 criteria

 1. De subsidiabele activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende doelen:
  1. De realisatie van de doelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW);
   • doelen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel en de daaronder vallende factsheets van de waterlichamen.
   • zoals vastgesteld per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Overijssel.
  2. De realisatie van doelen voor het thema Zoetwatervoorziening Oost Nederland zoals opgenomen in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021.
  3. De vermindering van nitraat in grond- en oppervlaktewater conform de EU-Nitraatrichtlijn; op basis van de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling, die zijn opgenomen in de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel voor de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (2015).
 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen als bedoeld in het artikel 3.1.1, met een duidelijk en direct effect op agrarische activiteiten.
 3. De minimale subsidiabele kosten per project bedragen €100.000,-.

Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.12 zijn de volgende kosten subsidiabel:

 1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 2. de kosten van tweedehands installaties tot maximaal de marktwaarde.
 3. de kosten van tijdelijk ingehuurde adviseurs, architecten en ingenieurs.
 4. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 5. de kosten van haalbaarheidsstudies.
 6. computersoftware.
 7. niet verrekenbare of niet compensabele BTW.
 8. personeelskosten gemaakt voor additioneel personeel voor de duur van het project.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 Subsidies Overijssel van toepassing.

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
a. de kosteneffectiviteit, hetgeen blijkt uit de verhouding tussen de mate van doelbereik en de hoogte van de kosten max. 2
b. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.1.5 lid 1 sub a max. 15
c. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.1.5 lid 1 sub b max. 15
d. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen uit artikel 3.1.5 lid 1 sub c max. 5
e. ligging in voorkeursgebied klimaat; zoals aangegeven op kaart 1 en 2 in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 2
f. ligging in voorkeursgebied nitraatrichtlijn; (stroomgebieden van die KRW-waterlichamen, waar de parameter “stikstof totaal” niet voldoet aan de norm voor grond- en oppervlaktewater) zoals opgenomen in de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling, die onderdeel zijn van de Omgevingsvisie Overijssel 4
g. samenwerking, hetgeen blijkt uit een samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere partijen voor minimaal de projectperiode 2

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. Op de website van RvO.nl krijgt u een persoonlijk omgeving waar u de voortgang van de afhandeling van uw aanvraag kunt volgen.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Wet- en regelgeving

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De resterende 50% dient door een andere nationale overheid (gemeente of waterschap) te worden bijgedragen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode is vastgesteld op € 6.000.000, Europese middelen.

Openstellingsperiode

U kunt subsidie aanvragen 1 april t/m 31 mei 2022.

Aanvragen