Regeling LEADER Lopende Kosten Provincie Utrecht

Indien u als Lokale Actiegroepen (LAG) door Gedeputeerde Staten van Utrecht bent ingesteld in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dan kunt u maximaal € 775.000 aanvragen voor kosten voor het beheer van de uitvoering (lopende kosten) en de kosten voor promotie en voorlichting van de ontwikkelingsstrategie voor een periode van 7 jaar. In totaal is er €1.550.000 beschikbaar samengesteld uit € 775.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 775.000 uit Agenda Vitaal Platteland. Hiervan is maximaal €775.000 beschikbaar voor de LAG Weidse Veenweiden en € 775.000 voor de LAG Utrecht Oost.

Voorwaarden

Als LAG dient u, op basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, een rechtspersoon te hebben aangewezen om u te vertegenwoordigen bij de aanvraag om subsidie

Aanpak

U kunt uw aanvraag vanaf 3 april 2017 tot en met 31 augustus 2018 indienen.

Deze aanvraag bestaat in ieder geval uit:

 1. een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting
 2. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 3. een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 4. een overzicht van inkomsten die met de uitvoeringen van de activiteit gegenereerd worden;
 5. een projectplan waarin tenminste is opgenomen:
 1. de doelstellingen van het project;
 2. een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
 3. de wijze van uitvoering van het project;
 4. de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
 5. de verwachte realisatietermijn van het project;
 6. de verwachte resultaten van het project.

U dient uw aanvraag in via het digitale loket van RVO.nl

Binnen 22 weken wordt uw aanvraag afgehandeld

Via een persoonlijke omgeving op de website http://www.rvo.nl kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Contact

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar: subsidies@provincie-utrect.nl

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank

Wet- en regelgeving

Formulieren