Regeling Jonge Landbouwers Drenthe

Jonge landbouwers in Drenthe kunnen een steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. Voor de toekomst van de landbouw zijn jonge landbouwers enorm belangrijk. De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge landbouwers helpen om in hun bedrijf te investeren. Boeren die 40 jaar of jonger zijn komen in aanmerking voor deze regeling. Zij kunnen vanaf  7 december 2020 en 12 februari 2021 een aanvraag indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In Drenthe is in totaal 600.000,– euro beschikbaar.

Regeling

Om ervoor te zorgen dat de jonge boeren snel een aanvraag in kunnen dienen, is landelijk gekozen voor een uniforme regeling en een relatief korte investeringenlijst:

Investeringscategorie Score
1 Zonnepanelen 6
2 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
3 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS-apparatuur 8
4 Machines voor niet kerende grondbewerking 10
5 Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk 10
6 Voorzieningen voor weidegang 7
7 Koematras, waterbed 6
8 Varkensvriendelijke vloeren 6
9 Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke 6
10 Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
11 Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen 6
12 Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt 8
13 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt 9
14 Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren) 7
15 Biobed of biofilter 5
16 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
17 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
18 Luchtwassystemen in de veehouderij 6
19 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers 5
20 Potafdekinstallatie 5
21 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
22 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5

 

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen