Regeling Jonge Landbouwers Provincie Utrecht

Indien u als jonge landbouwer na een bedrijfsovername wilt investeren in verduurzaming van uw bedrijf, dan kunt u maximaal € 20.000 subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelings-programma (POP3). U kunt de subsidie aanvragen voor de aanschaf van modernere installaties en machines.

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt op basis van de volgende lijst duurzame investeringen:

Investeringscategorie Score
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmte kracht werkend op biomassa 6
5 Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa) 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machines voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10
11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. 6
15. Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16. Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij 6
17. Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt 8
18. Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19. Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

7
20. Biobed of biofilter 5

Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van uw bedrijf komen niet in aanmerking voor subsidie. Aanvragen worden gerangschikt op basis van de score die per investeringscategorie is aangegeven.

Deze score is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

Indien er een overschrijving plaats vindt van het totaal beschikbaar budget zal er een selectie plaatsvinden op basis van de rangschikking. Bij een aanvraag met meerdere investeringscategorieën wordt een gemiddelde genomen van de investeringscategorieën.

Als aanvrager moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u bent niet ouder dan 40 jaar;
 • u heeft een erkend landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond;
 • u heeft ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf;
 • het betreft het eerste bedrijf waar u zich als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf heeft gevestigd;
 • u beschikt, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk met andere landbouwers, over daadwerkelijke, langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf.

Vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Indien u vergunningsplichtig bent voor één of meerdere investeringen dan kan er om een verklaring worden gevraagd. Mocht uit controles van RVO.nl of handhaving door provincies blijken dat u hieraan niet heeft voldaan, dan kan dit een intrekking tot gevolg hebben.

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 900.000 samengesteld uit € 450.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 450.000 uit Agenda Vitaal Platteland.

Aanpak

U kunt uw aanvraag vanaf 7 december 2020 en 12 februari 2021 indienen.

Deze aanvraag bestaat ten minste uit:

 1. een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting
 2. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 3. een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 4. een overzicht van inkomsten die met de uitvoeringen van de activiteit gegenereerd worden;
 5. een projectplan waarin tenminste is opgenomen:
 • de doelstellingen van het project;
 • een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
 • de wijze van uitvoering van het project;
 • de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
 • de verwachte realisatietermijn van het project;
 • de verwachte resultaten van het project.

U kunt via het digitale loket van RVO.nl uw aanvraag indienen. Deze wordt vanaf 1 maart geopend. De link wordt hier geplaatst. Hiervoor dient u te beschikken over E-herkenning. E-herkenning kunt u via de website RVO van RVO.nl aanvragen.

Uw aanvraag wordt vervolgens binnen maximaal 22 weken afgehandeld.

Via een persoonlijke omgeving op de website RVO.nl kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank

Wet- en regelgeving

Aanvragen