Regeling Jonge Landbouwers Flevoland

In de periode vanaf 7 december 2020 en 12 februari 2021 kunnen Flevolandse jonge landbouwers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in bedrijfsinvesteringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. De regeling is bedoeld om jonge landbouwers een duwtje in de rug te geven om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid.

Provinciale openstelling

De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 30% van de kosten van deze investeringen, met een maximum van 20.000 euro. De regeling is landelijk van kracht, maar wordt via de provincies opengesteld. Dat wil zeggen dat specifieke informatie over de regeling en openstelling via de provincies wordt gecommuniceerd. Alle provincies doen mee aan deze regeling. Voor jonge landbouwers in Flevoland is in totaal 340.000 euro beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Landbouwers tot en met 40 jaar, die recentelijk een agrarische onderneming zijn gestart of hebben overgenomen, kunnen van december tot en met 7 februari 2020 een aanvraag indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Op deze site zijn ook de voorwaarden voor de investeringssubsidie en een overzicht van de subsidiabele investeringen terug te vinden.

Tender

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender; dat betekent dat gedurende de gehele openstellingsperiode  aanvragen kunnen worden ingediend. Na het sluiten van de termijn wordt aan de hand van vooraf gestelde criteria beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden.

Europees programma

De Regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (340.000 euro) is afkomstig uit Europese middelen, de andere helft wordt door de provincie Flevoland zelf beschikbaar gesteld.

Relevante links